top of page

【二人同行】&【一人雙份】
DOUBLE BAKE

【二人同行】

【一人雙份】

Les Petits Fours烘焙及朱古力課程【二人同行】已經重新開放啦!

只需要支付額外導師費,就可以同好友或者至愛既另一半上課,

二人共同製作一份自己既蛋糕甜品。

有關課程資料及相關費用,可參考網站 www.les-petits-fours.com。

*【二人同行】並不適用於部分課程;

如有疑問,

歡迎各位WhatsApp至+852 91313-7710查詢/報名。

為配合各位需要,烘焙及朱古力課程現已接受【一人雙份】之報名。

學員只需要支付額外材料費,就可以製作雙份既蛋糕或者係甜品,

滿足各位愛分享同埋節日慶祝需要。

有關課程資料及相關費用,可參考網站 www.les-petits-fours.com

*【一人雙份】並不適用於部分課程;

如有疑問,

歡迎各位WhatsApp至+852 91313-7710查詢/報名。

bottom of page