top of page

朱古力栗子忌廉夾心磅蛋糕/ Choco Chestnut Travel Cake


課程内容/Class Description

全新課程使用新式模具同磅蛋糕食譜,教大家用栗子粒製作成忌廉,加入有濃郁可可味既朱古力磅蛋糕入面,增添風味層次。加上外層淋上既朱古力醬做成脆脆外層,同埋栗子茸做唧花裝飾,簡直將Travel Cake變左擺得上大檯既甜品呀~。 2.5小時課程內容: - 製作朱古力磅蛋糕 - 製作栗子忌廉 - 製作朱古力淋面 - 製作栗子茸裝飾 每位同學可以帶走一個蛋糕成品。


課程日期/Date


WhatsApp/電郵查詢

  • + 852 9313 7710

    info@les-petits-fours.com

bottom of page